2019-09-09 - Nyheter

Lageroptimering ger positiva miljöeffekter

Vi ser kontinuerligt över vår lagerhållning till våra kunder för att ständigt förbättra och optimera utifrån olika aspekter. När vi ser över lageroptimeringen finns det en rad punkter vi förhåller oss till och de har alla gemensamma nämnare så som; effektivisering och förbättring vad gällande miljö, arbetsmiljö, hantering och kundkrav. Några av våra nyckelfaktorer vi tittat på vid en förändring är;

 

  • Elförbrukning
  • Utsläpp från fordon
  • Transportsträckor
  • Kundens behov
  • Damm och buller
  • Potentiell fastighetsförbättring

Under våren/sommaren har vi arbetat febrilt med nya lagerlösningar för våra två av våra kunder utifrån vad deras behov oh efterfrågan gällt.

 

K+S Kali som mellanlagrar magnesiumsulfat hos oss har fått ett nytt planlager med en ny utlastningsanordning levererad och installerad av GLM & Ståhls industriservice. Utlastningskapaciteten ligger på 1 ton/minut och lastbilarna kan komma dygnet runt då denna lösningen inte är alltför beroende av att vi har personal på plats. För oss gäller det att fylla fickan innan vi går hem så kan 1-2 lastbilar hämta under obemannad tid. Det nya lagret har även en expansionsmöjlighet utan ytterligare flytt eller utbyggnad som kunden kan komma att behöva i framtiden. Det nya lagret har renoverade bulkstöd i trä, nytt tak levererat av Högakusten Plåtslageri samt en ny port levererad av EAB.

 

SMA Mineral har kvar sin silolösning men har kompletterat denna med ett planlager då de fått en ökad volym i och med industriernas satsning i regionens och vill kunna ta in större fartyg för lossning och påfyllnad av sitt mellanlager hos oss. Genom att komplettera silon med ett planlager ger det möjligheten att kontinuerligt fylla på silon med våra hjullastare. Lastbilarna som hämtar materialet är självlastande och är därmed inte beroende av vår bemanning för att hämta material. Vi behöver dock se till att fylla på silon kontinuerligt så att flödet inte störs. I vissa fall lossar även lastbilar direkt till silon och blåser då upp materialet via en pneumatisk lösning. Ändock viktigt att poängtera är att lastbilarna är självlastande/lossande via en silolösning och klarar inte detta på egen hand direkt från en planlager.

 

Silon har förbättrats i vissa avseende för att optimera fartygslossningarna men även för att minska damning och buller. Den stora förändringen har dock skett på det nya planlagret. Lagret har fått en ny tät port levererad av EAB, en avfuktningsanläggning har installerats av MD Ventilation för att produkten ska bibehålla en hög kvalité, och nya bulkstöden har plåtbeklätts av GLM & Ståhls industriservice. Varför man plåtbeklär bulkstöden beror på att denna produkten reagerar med organiskt material och kan på så sätt starta en brand.

 

Tack vare dessa insatserna och vi uppfyllt samtliga nyckelfaktorer samtidigt som vi investerat i och förbättrat våra lagerbyggnader.