2020-08-25 - Instagram

Nytt från @deltaterminal: 2020-08-25

Inför kommande dagars utlastning av kreosotimpregnerad stolp kommer produkten att bäras ut från inomhuslager till kaj för att optimera lastningtiden till fatyg. Detta medför att lukten av kreosot kan öka för närboende. Vi vill än en gång poängtera att lukten inte är hälsoskadlig men kan upplevas som störande och i vissa fall obehaglig. Är du närboende och vill framföra din åsikt kontakta vår miljöansvarig på diana.krantz@deltaterminal.se
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #kreosot