2019-06-13 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 196131204

Även om klagomål och miljötillstånd ligger på hamnägaren SNHL att hantera vill vi bemöta de frågor och tankar som inkommit till oss, men även till hamnägaren och miljökontoret under senaste fartygets vistelse. Många har uppmärksammat den svarta röken som man kunnat se komma från Tian You och undrat om den är miljöskadlig. Vi har själv ställt oss frågan och kontrollerat fartygets papper där vi kan konstatera att det bränsle som använts är i enighet med SECA-direktivet och därmed sker inga olagliga utsläpp.
Några har även ifrågasatt varför man inte kopplar in sig via el (landström). Landström är en mycket avancerad, långsam och kostsam lösning som kräver i stort sett daglig reguljär fartygstrafik för att få någon nyttoeffekt i relation till investeringen. Man ska även ta i beaktning att alla fartyg har olika utformning och därmed olika anslutningar som kräver ofantliga mängder el.
Vi hoppas att detta kan stilla er oro och besvarat era frågor.
Läs mer om SECA här
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Luftfororening/SOx—svaveloxider/
Läs mer om landström här:
https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_F%C3%B6rbunden/Sveriges_Hamnar/Branschfr%C3%A5gor/Milj%C3%B6/Fr%C3%A5gor%20och%20svar%20om%20milj%C3%B6/Folder%20Landstr%C3%B6m.pdf

Visa på Instagram ⇒